KVK ve Gizlilik Politikası

https://www.fimkastore.com/
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
KANUNU HAKKINDA
BİLGİLENDİRME
FİMKA BİLİŞİM A.Ş. olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Kapsamda başta özel bu hayatın gizliliği olmak üzere hangi Ürün ve hizmetlerimizi kullanırsa kullansın tüm müşterilerimizin temel hak ve özgürlükleri ile kişisel verilerinin korunması amacıyla düzenlenen 6698 Kişisel sayılı
Verilerin Korunması kanunu hakkında duyuru metnini bilgilerinize sunarız.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, FİMKA BİLİŞİM A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; işlenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere
aktarılabilecektir. Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:
FİMKA BİLİŞİM A.Ş.'ne ait
https://www.fimkastore.com/ ve diğer internet sitelerindeki her türlü ürün ve
hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer
gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak
tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi
saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer
Kuruluşumuz ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini
yerine getirmektir.
Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği
kişi / kuruluşlar:
Yasalarda açıkça belirtilmiş olan kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak
üzere ana hissedarımız, doğrudan, dolaylı yurt içi, yurt dışı iştiraklerimiz;
faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program
ortağı kuruluşları, yurt içi, yurt dışı iş ortaklarımız ve bunlarla sınırlı olmamak
üzere diğer tüm 3. kişiler ve tüm resmi mercilerdir.
Kişisel verilerin toplanma yöntemi:
Genel Müdürlük, Şubeler, Temsilciler, sosyal medya hesapları, e-posta formları,
internet sitesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü,
yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11.
maddesi gereği kullanıcı hakları:
Kuruluşumuza başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK ' nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok
edilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan
işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla
FİMKA BİLİŞİM A.Ş.